1ME321 Webbteknik 1

Uppgifter

I kursen finns det tre uppgifter. Uppgift U1 och U2 består av det som görs i laboration L1 till L6. Det är alltså egentligen huvudsakligen övningar, men de är obligatoriska och redovisas därför som dessa två uppgifter. Uppgift U3 är den huvudsakliga examinationsuppgiften i kursen och är lite mer omfattande. Du arbetar med den parallellt med övriga moment genom hela kursen. Laboration L7 och L8 är övningar till sådant som kan vara användbart i genomförandet av U3, men de redovisas inte specifikt, utan du utnyttjar erfarenheterna från dem i slutförandet av U3.

Deadlines för redovisning av uppgifterna anges i veckoplanen och schemat.

U1 - HTML

Uppgiften består av det du gör i laboration L1 till L3. Du arbetar alltså med uppgiften under tre veckor.

I uppgiften skapas en "webbportfolio" för redovisning av denna och övriga uppgifter. I lab L1 skapar du grunden och strukturen för mappar och filer i uppgiften. I lab L2 skapar du en öppen sida där du presenterar dig själv och strukturerar enligt krav på HTML-koden. I lab L3 skapar du dolda (lösenordsskyddade) sidor med mer HTML-struktur och svar på ett antal frågor.

Krav för uppgiften anges dels av allmänna krav längre ner på denna sida och dels av kraven i de olika laborationerna. Mer detaljerad beskrivning av laborationerna finns på sidorna för laborationerna. Se länkarna L1 till L3 i den lokala navigeringsmenyn ovan.

Redovisning

Redovisa uppgiften på följande sätt:

  1. Publicera dina webbsidor enligt instruktioner i labbarna.
  2. Kontrollera i webbläsaren att de publicerade sidorna är korrekta.
  3. Lägg in ett meddelande i mappen U1 i kursmappen i FirstClass, för att tala om att du är klar.

Se sammanfattning av redovisningsprocessen: 1ME321redovisningU1.pdf

U2 - CSS

Uppgiften består av det du gör i laboration L4 till L6. Även denna uppgift utförs alltså under tre veckor.

I uppgiften ska du skapa några webbsidor för att ge svar på ett antal frågor som ges i laborationerna. Sidorna ska också stilsättas med CSS. I lab L4 skapar du en grundstil för sidorna. I lab L5 skapar du en layout för dem och i lab L6 anpassar du layouten, så att det blir en responsiv design.

Krav för uppgiften anges dels av allmänna krav längre ner på denna sida och dels av kraven i de olika laborationerna. Mer detaljerad beskrivning av laborationerna finns på sidorna för laborationerna. Se länkarna L4 till L6 ovan.

Redovisning

Du redovisar U2 i stort sett på samma sätt som U1, se ovan.

U3 - Webbplats

I denna uppgift ska du skapa en webbplats, genom att tillämpa både de teoretiska och praktiska momenten i kursen. Du påbörjar arbetet med uppgiften i kursens tredje vecka och arbetar sedan med den parallellt med övriga moment under resten av kursen. Förslag på tidsplanering ges på sidan med veckoplanen för ditt kurstillfälle.

Beskrivning av uppgiften och dess krav kräver lite mer utrymme än beskrivningarna av föregående uppgifter, så U3 beskrivs på en separat sida.

Sidan för U3

Allmänna krav för samtliga uppgifter

I samtliga uppgifter gäller följande:

  • I U1 får endast HTML användas och i U2 & U3 endast HTML och CSS. Andra språk är ej tillåtna.
  • Koden ska vara skriven i HTML5.
  • All kod ska vara korrekt. Sidornas HTML-kod ska vara validerad och elementen ska användas korrekt.
  • I U2 och U3 ingår även CSS och då ska all CSS-kod finnas i en separat fil, som används för samtliga webbsidor i uppgiften. CSS-koden ska vara validerad och korrekt.
  • Filen för ingångssidan för U1 måste heta index.htm eller index.html och ligga direkt i din Web Publishing i FirstClass.
  • All kod ska vara kod som skrivs på egen hand, dvs ej genererad av någon editor, kopierad från någon annan källa eller skriven av en kompis. Du får heller inte använda mallar eller bibliotek från program eller annan resurs. Du får dock utgå från exempel i kursen och modifiera kod som finns i dem.
  • Alla uppgifter är individuella, vilket innebär att de ska lösas och redovisas självständigt. Du får gärna diskutera uppgifternas innehåll, arbetssätt, etc. med dina kurskamrater. Lösningar och svar ska du dock ta fram på egen hand.

Ytterligare krav anges i beskrivningarna av uppgifterna eller laborationerna.

Deadlines

Alla uppgifter har en deadline, dvs ett absolut sista inlämningsdatum. Då en deadline gått ut accepteras inga fler redovisningar. Vänta inte med redovisning till sista dagen, utan försök bli klar tidigare. Alla deadlines anges i kursens veckoplan och schema.

Skulle du missa en deadline eller bli underkänd på en uppgift kan du i alla fall fortsätta med efterföljande uppgifter. Missade uppgifter kan sedan redovisas i en uppsamlingsperiod.

Redovisning

Läs noggrannt instruktioner om genomförande och redovisning i respektive uppgift/laboration. Där anges vad som ska göras och hur det ska redovisas. Alla krav i uppgifterna och laborationerna måste vara uppfyllda i redovisningen. Om något krav är oklart eller om du undrar över något kring uppgiften, så frågar du läraren i god tid. Utelämnar du något krav som du inte förstått, riskerar du annars att bli underkänd.

Språk

Rapporten för U3 ska skrivas på svenska. Innehållet på webbsidorna i U1 och U2 (dvs svar på frågorna i lab 1 till 6) ska också vara på svenska. Även innehållet på webbplatsen i uppgift U3, ska vara på svenska. Vill du istället göra webbplatsen på engelska, måste du motivera varför, t.ex. att du bor utomlands och testpersoner i användartesten inte kan svenska eller att du utvecklar en webbplats för en internationell målgrupp, vilket då ska framgå av målgruppsanalysen. För filnamn, namn på id, etc. i koden kan du dock använda engelska namn, för att undvika problem med åäö.

Granskning och rapportering i Ladok

Granskning av redovisningarna påbörjas dagen efter deadline. Enligt universitetets examinationsregler ska svar ges inom 15 arbetsdagar, men vår ambition är att svar ska ges så snart som möjligt. Är det en mer omfattande uppgift, kan det ändå ta upp till 15 dagar. I kurser då vi har många studenter, har vi också flera lärare som delar på redovisningarna, för att snabba upp processen. Det kan också innebära att alla studenter troligen inte får svar samtidigt.

Svar skickas som ett personligt meddelande i Mailbox i FirstClass. Om allting i redovisningen är OK, blir svaret att uppgiften är godkänd. Om redovisningen inte uppfyller kraven, blir svaret att uppgiften är underkänd samt en motivering till det. Om någon mindre del behöver förtydligas, får du komplettering. Då anges också vad som ska kompletteras och ett datum (c:a en vecka framåt), då det ska vara klart.

Komplettering är inte till för att du ska få mer tid. Så du kan inte skicka in en ofullständig redovisning och genom komplettering få mer tid att slutföra den. Komplettering ges endast om den som granskar din redovisning vill att du förtydligar någon detalj eller ser att du missförstått något krav.

I kraven i uppgifter/laborationer finns både kvantitativa och kvalitativa krav. Alla dessa krav bedöms och måste vara uppfyllda, för godkänt resultat.

Betyg

För U1 och U2 är betygen U (Undrkänd) eller G (Godkänd). För U3 är betyget U (Undrkänd), G (Godkänd) eller VG (Väl Godkänd).

Kursens slutbetyg blir detsamma som betyget på U3.

Rapportering i Ladok

Kursens resultat rapporteras i Ladok, det register som vi använder för studieresultat. U1 och U2 registreras med 2hp vardera och U3 med 3,5hp.

Uppsamling av restuppgifter

I slutet av varje läsår har vi en uppsamling av läsårets samtliga kurser. Detta ligger i augusti. Du kan då redovisa uppgifter som blivit underkända eller där du missat deadlines. Det går också redovisa restuppgifter nästa gång kursen ges som ren distanskurs, dvs på vårterminen. Du genomför då de uppgifter som är aktuella vid det kurstillfället.

Examinationsregler

Det är viktigt att du sätter dig in i de regler vi har: Medietekniks examinationsregler.

Publicering av webbsidor i FirstClass

I introduktionen till FirstClass finns en beskrivning av publicering av webbsidor

Detta beskrivs också med illustrationer i laboration 1.